Origin 2019

Najnowsza dostępna wersja programu Origin 2019 wprowadza zmiany, dzięki którym praca w środowisku programu staje się bardziej intuicyjna, a sam program nie tylko spełnia swoją zasadniczą rolę, ale także dzięki nowym aplikacjom staje się swego rodzaju doradcą dla jego użytkownika. Zmiany te dotyczą przede wszystkim pracy z danymi: zaznaczanie danych, etykiety dla punktów, aplikacja, która wspomaga wybór odpowiednich narzędzi do analizy danych, aplikacja umożliwiająca interaktywne odkrywanie relacji pomiędzy wieloma zmiennymi - to tylko kilka z nowych możliwości oprogramowania.
Najważniejsze zmiany wprowadzone wraz z wersją Origin 2019 przedstawione zostały bardzo obrazowo w filmie.Zapraszamy do zapoznania się z wykazem najważniejszych funkcjonalności, które odróżniają Origin 2019 od wcześniejszych wersji tego oprogramowania.


Nowy przycisk „Start Menu” w lewym dolnym rogu interfejsu programu
Kliknięcie przycisku powoduje:
 • wyświetlenie ostatnio otwartego projektu, plików, aplikacji,
 • możliwość wpisania słowa kluczowego lub frazy, by móc je wyszukać w programie. Wyniki wyszukiwania mogą zawierać elementy Menu, aplikacje, pliki pomocy, funkcje, video, pliki przykładowych projektów; wyszukiwanie może także obejmować ostatnio otwarte projekty lub foldery. Wyniki wyszukiwania będą wyświetlać dodatkowe informacje (jako tzw. tooltipy, czyli dynamiczne podpowiedzi), a także podgląd wykresów w sytuacji, gdy będą to przykładowe projekty instalowane wraz z programem Origin.

  Elementy Menu, aplikacje oraz funkcje uruchamiają się bezpośrednio po kliknięciu w wyniki wyszukiwania.  Zaznaczanie danych
 • Wybierając jeden lub więcej punktów na wykresie można zaznaczyć dane na innych wykresach, wygenerowanych na podstawie tych samych wierszy arkusza roboczego.
 • Wybierając jeden wiersz lub więcej z arkusza roboczego można zaznaczyć odpowiadające im punkty na wszystkich wykresach.
 • Jednocześnie zaznaczane są powiązane wiersze arkusza roboczego i „wygaszane” wiersze nie zaznaczone.
 • Po zamknięciu narzędzia wiersze arkusza roboczego nadal pozostają zaznaczone, a użytkownik może nadal je przetwarzać np. poprzez kopiowanie do nowego arkusza itp.  Zaznaczanie wykresów
 • Kliknięcie w wybrany wykres pozwala wskazać go do bieżącego wydruku (pozostałe wyblakną).
 • Ten typ zaznaczenia podczas wyboru wydruku działa także dla gadżetów.
 • Możliwość zaznaczania wybranego wykresu jest bardzo pomocna w badaniu wykresów złożonych (takich jak np. Parallel Sets Plots - NOWOŚĆ).  Etykiety punktów
 • Ustawienie kursora na wybranym punkcie wykresu, pozwala odczytać współrzędne XY lub Z.
 • Możliwość dostosowania etykiety tak, by móc wyświetlić dane powiązane z wybranym punktem.
 • Możliwość formatowania danych numerycznych w aktualnym arkuszu roboczym lub na osiach wykresów.
 • Możliwość zapisania etykiet dla danego wykresu lub w pliku Theme, by móc użyć je dla innych wykresów.  Formatowanie warunkowe
 • Możliwość ustawienia koloru tła lub tekstu komórek arkusza roboczego przy pomocy reguł niestandardowych, a także możliwość stworzenia mapy cieplnej (mapy temperatur).
 • Kiedy dane zostaną zaktualizowane nastąpi zmiana koloru komórek.
 • Okno dialogowe Conditional Format Manager jest przeznaczone do zarządzania oraz aktualizowania danych wielowymiarowych w arkuszu roboczym.  Nowe okno dialogowe skoroszytu
  Nowe okno dialogowe skoroszytu umożliwia:
 • Wybór jednego z wielu dostępnych w programie skoroszytów. Dostępne szablony zostały skonfigurowane do określonych zadań (takich jak np. kalibracja liniowa, czy analizy).
 • Otwieranie własnych, niestandardowych szablonów z zakładki User Templates.
 • Zapis niestandardowych szablonów przy pomocy obrazu podglądu lub w postaci podpowiedzi opisowej.
 • Stworzenie nowego skoroszytu z wymaganą liczbą kolumn oraz odpowiednim ich oznaczeniem.
 • Ustawienie dowolnego szablonu jako domyślnego, tak by nowe projekty i nowe skoroszyty zawsze zaczynały się od niego.  Column List View
  Wprowadzono możliwość przechodzenia pomiędzy domyślnym widokiem, a widokiem Column List dla danego arkusza roboczego. Umożliwia to kombinacja klawiszy CTRL+W.
  W nowym widoku Column List wyświetlane są tylko właściwości metadanych, natomiast kolumny danych wylistowane są pionowo. Ułatwia to pracę w przypadku dużej liczby kolumn. Po ustawieniu kursora po lewej stronie okna arkusza, dla większości wierszy wyświetla się pięć pierwszych elementów danych zawartych w tej kolumnie. Wiersze w nowym widoku zachowują się tak samo jak kolumny w widoku domyślnym. Można wybrać wiele wierszy z widoku listy i tworzyć wykresy, a także wykonywać na nich dowolne operacje dostępne dla kolumn (np. wygładzanie, czy dopasowanie krzywych).  Obsługa pustych komórek arkusza roboczego
  W nowej wersji programu ulepszono obsługę pustych komórek arkusza roboczego.
 • Komórki z brakującymi wartościami wyświetlane są jako puste, z białym tłem.
 • Komórki, które nie są używane (ponieważ nigdy nie zawierały danych), wyświetlane są z ciemniejszym tłem.  Aplikacja Graph Maker
  Program Origin 2019 zawiera nową aplikację Graph Maker, która umożliwia interaktywne odkrywanie relacji pomiędzy wieloma zmiennymi.
 • Tworzenie wykresów na zasadzie „przeciągnij i upuść” zmienne z listy kolumn.
 • Szybka zmiana typu wykresu (np. ze Scatter Plot na Box Plot).
 • Możliwość użycia zmiennych jakościowych do podziału danych na wiele paneli, pionowych lub poziomych.
 • Możliwość użycia kategorycznych lub numerycznych danych z innych kolumn, do przypisania koloru lub typu symbolu.
 • Tworzenie wykresu w Page View lub w oknie drag-to-resize, co pozwala na interaktywne przeciąganie i zmianę rozmiarów okna wykresu i lepszą ekspozycję danych.  Nowe typy wykresów
 • Violin Plot
 • Parallel Plot
 • Cluster Plot
 • Double-Y Trellis Plot
 • Row-wise Line Series Plot
 • Contour Plot from Categorical Z Values
 • Heatmap Plot with Labels
 • Grouped Scatter Plot
 • Stacked Histogram

  Aplikacja Stats Advisor
  Aplikacja Stats Advisor to bardzo użyteczne narzędzie, które ułatwia użytkownikowi wybór metody i narzędzi analizy danych, które mają zostać poddane obróbce.
 • Na wstępie aplikacja pyta użytkownika o rodzaj testu, który chce wykonać.
 • Następnie zaleca do wskazanego testu odpowiednie narzędzia statystyczne (lub aplikacje) wbudowane w program.
 • Jeśli polecana aplikacja nie jest zainstalowana, istnieje taka możliwość.
 • W trakcie pracy z danymi warto zachować okno dialogowe aplikacji otwarte, by móc powrócić do opcji wyboru innych narzędzi w kontekście obrabianych danych.  Inne aplikacje
  Oprócz zainstalowanych już w programie kreatorów Graph Maker i Stats Advisor, dla najnowszej wersji dostępne są następujące nowe aplikacje do pobrania:
 • Peak Deconvolution - wersja PRO
 • Align peaks
 • Image Object Counter - wersja PRO
 • Design of Experiments - wersja PRO
 • Graph Publisher
 • Batch Plotting
 • Gaussian Mixture Models - wersja PRO
 • Independent Component Analysis - wersja PRO
 • Fitting Function Library
 • Global Fit with Multiple Functions - wersja PRO  Pozostałe zmiany
  • Więcej niestandardowych formatów danych liczbowych, w tym DMS, π, bezpośrednie wyświetlanie wartości heksadecymalnych.
  • Definiowanie podglądu obrazu dla wykresów, a także Book Templates (w tym Analysis Templates).
  • Ulepszenie Project Explorer: Name Folder podczas tworzenia, Show Folders w panelu dolnym.
  • Klikalny przycisk notacji komórki akrusza kalkulacyjnego (SCN) do wyłączania i włączania SCN.
  • Object Manager: więcej możliwości manipulacji danymi - w tym Move Plot(s) to Other Layer, Remove Plot from Group, a także możliwość zmiany kolejności lub przeniesienia wykresu na zasadzie przeciągania.
  • Więcej możliwości w Box Chart: Verticla Auto Positions of Labels, możliwość wyświetlenia mediany.
  • Obsługa parametru wiersza użytkownika dla liczb, daty, formatowania czasu, formuł wiersza.
  • Blokowanie rekalkulacji dla pojedynczych operacji, w celu przyspieszenia tempa pracy.
  • Domyślna konfiguracja Node Expand/Collapse w hierarchicznym arkuszu wyników.
  • Lepsze przetwarzanie wielu plików w szablonach analizy.
  • Alternatywne systemy liczące według daty i czasu, w tym system "2018".
  • Kombinacja CTRL + G otwiera okno dialogowe Graph Export z załadowanymi ostatnio używanymi ustawieniami.
  • Excel: Ulepszenia w trybie importu Replace Existing Data.
  • Excel: Zaktualizowana biblioteka importu dla obsługi najnowszych formatów programu Excel.
  • Historia zmian

   Każda nowa wersja programu Origin poszerzała znacznie możliwości programu. Na tej stronie można prześledzić, jakim zmianom podlegał programu.