Origin w przetwarzaniu danych pomiarowych


Cechy programu przydatne w pracy inżynierskiej:

  • Szybkie obliczanie parametrów na bazie wykresu;
  • QuickFit – dopasowanie krzywej do wybranego fragmentu wykresu;
  • Rise Time – parametry wybranego na wykresie zbocza sygnału;
  • Statistics i Regional Statistics – analiza statystyczna ograniczona do zestawu punktów wybranych na wykresie;
  • Differentiate – różniczkowanie wybranego fragmentu krzywej;
  • Integrate – pole pod wybranym fragmentem krzywej;
  • Interpolate – interpolacja dla wybranego fragmentu krzywej;
  • FFT – szybka transformata Fouriera dla wyselekcjonowanych danych.

Środowisko programu Origin 9.0 wyposażone jest w obszerny zestaw procedur analizy i przetwarzania danych. Każda z procedur posiada określony zestaw parametrów, które sterują zarówno przebiegiem przetwarzania jak i decydują o postaci wyników obliczeń. Zestawy parametrów ulokowane są w oknach dialogowych, które są dostosowane indywidualnie do każdego rodzaju analizy.Obliczanie parametrów na bazie wykresu


Niektóre z procedur przetwarzania i analizy danych zostały alternatywnie udostępnione w formie tak zwanych gadżetów (gadgets). Są to specjalne wersje procedur przystosowane do współpracy z oknem wykresu, gdyż praca ich wszystkich polega na tym, że wykonują określone operacje dla danych zaznaczonych na wykresie. Terminem Region of Interest (ROI) nazywany jest wybrany zakres danych, na którym będą wykonywane obliczenia. Wśród zestawu gadżetów znajdują się takie procedury jak: Quick

Fit (dopasowanie krzywych), Rise Time (parametry narastania lub opadania zbocza sygnału), Statistisc i Region Statistics (obliczanie parametrów statystyki opisowej dla wyselekcjonowanego na wykresie zestawu danych), Differentiate (różniczkowanie wybranego fragmentu krzywej), Integrate (wyznaczanie pola powierzchni pod wybranym fragmentem krzywej), Interpolate (procedura interpolacji i ekstrapolacji dla wybranego zestawu danych) oraz FFT (wyznaczanie szybkiej transformaty Fourier’a dla wybranego zestawu danych). Praca wszystkich gadżetów inicjowana jest z okna grafiki. Ich ideą jest graficzna selekcja danych, które mają być poddane przetwarzaniu lub analizie.QuickFit - dopasowanie krzywej do wybranego fragmentu wykresu


Zakres danych, do których będzie dopasowana krzywa oznaczony jest prostokątem. W podręcznych parametrach procedury dostępny jest wybór rodzaju dopasowania z podziałem na procedury dopasowania liniowego i nieliniowego. Parametry krzywej dopasowania mogą być wyświetlone na rysunku lub zapisane w arkuszu danych. Zestaw modeli dopasowania liniowego i nieliniowego może być modyfikowany przez użytkownika. Dla wyznaczonej krzywej dopasowania możliwe jest wyznaczanie

współrzędnych punktów, wyliczana jest współrzędna y dla podanej wartości współrzędnej x i odwrotnie.Rise Time - parametry wybranego na wykresie zbocza sygnału

Procedura Rise Time pozwala szybko wyznaczać parametry zbocza sygnału. Może być przełączana w jeden z dwóch trybów pracy: Rise Time (parametry zbocza narastającego) oraz Fall Time (parametry zbocza opadającego). Progi wyznaczania czasów opadania lub narastania zbocza definiowane są procentowo w stosunku do wartości ustalonej. Domyślnie jest to 10% i 90% wartości ustalonej, ale wartości te można edytować w parametrach pracy procedury. Możliwe jest załączenie procedur wygładzających
dane wejściowe przed wyznaczaniem parametrów sygnału.Statistics i Regional Statistics - analiza statystyczna ograniczona do zestawu punktów wybranych na wykresie


Obie procedury pozwalają liczyć parametry statystyki opisowej dla zestawu danych wyselekcjonowanych graficznie na wykresie. Obie procedury różnią się sposobem selekcji danych. Procedura Statistics operuje na ciągłym zestawie danych określonym przez pierwszy i ostatni punkt w ich zestawie, czyli innymi słowy pozwala wybrać określony przedział na osi x i dla tak zdefiniowanego zestawu danych liczone są wybrane parametry. Regional Statistics pozwala wybrać do obliczeń rozłączne obszary danych,

dzięki temu, że selekcja odbywa się nie przez wybór zakresu osi x, ale wskutek zaznaczenie danych poprzez otoczenie ich prostokątem lub okręgiem. Dla wszystkich danych wewnątrz obszaru i na zewnątrz wyliczane są parametry statystyki opisowej.Differentiate - różniczkowanie wybranego fragmentu krzywej

Gadżet różniczkowania pozwala liczyć pochodne funkcji dla danych z wybranego zakresu. Tworzone jest niezależne okno graficzne, w którym rysowana jest funkcja pierwotna oraz jej wybrana pochodna. Domyślnie liczona jest pierwsza i druga pochodna funkcji.


Integrate - pole pod wybranym fragmentem krzywej

Interpolate Gadget pozwala dokonać interpolacji na wybranej grupie punktów. Dostępne są następujące sposoby interpolacji: liniowa, funkcjami sklejanymi oraz funkcjami "B-sklejanymi". Istnieje możliwość odczytania interpolowanej wartość Y dla zadanej wartości X oraz wyeksportowania wartości interpolowanych np. do oddzielnego arkusza.FFT - szybka transformata Fourier’a dla wyselekcjonowanych danych.

FFT Gadget udostępnia możliwość szybkiego przeprowadzenia analizy widma częstotliwości dla danych, zwizualizowanych na wykresie. Podobnie jak w przypadku pozostałych gadżetów, również w tym przypadku użytkownik dzięki narzędziom ROI może graficznie wybrać zestaw danych dla których ma zostać przeprowadzona analiza. Spektrum FFT jest wyświetlane w oddzielnym oknie, a w przypadku zmiany zestawu danych poprzez ROI obraz w oknie zostaje automatycznie zaktualizowany..