Origin w mechanice


Załóżmy, że chcemy porównać odporność na ścieranie pomiędzy dwoma rodzajami opon. Wybrano losowo po 2 opony z każdego ich rodzaju i zestawiono w 8 par. Należało się upewnić, czy opony w każdej parze są różnych typów. Następnie wyposażono w owe pary 8 samolotów i wykonano pomiary, jak w widocznej tabeli.

Przeprowadzenie analizy w Origin

  1. z menu Statistics należy wybrać Hypothesis statistics: Paired-Sample t-Test ;
  2. ustawić kolumnę tireA jako 1st Data Range, a kolumnę tireB jako 2nd Data Range;
  3. w polu "test dla średniej" Test Mean wprowadzić wartość 0;
  4. na koniec proszę zatwierdzić zmiany.  5. Interpretacja wyników
    Z tabeli t-Test, statystyka t (2.83119) i związana z nią wartość p (0,02536) wskazuje, że różnica pomiędzy wspomnianymi typami opon jest zasadnicza, dlatego każdy typ opon ma zdecydowanie rożną odporność na ścieranie.