Origin w kontroli jakości produkcji


Załóżmy, pewna manufaktura produkuje wysokiej jakości śruby, których średnica ma wynosić 21 mm. Dział kontroli jakości losowo wyciąga próbę 100 produktów końcowych i dokonuje pomiaru średnicy. Przy pomocy programu Origin i jednoczynnikowego t-Testu, można obliczyć odchylenie standardowe średnic poszczególnych próbek.

Przeprowadzenie analizy w Origin

  1. z menu Statistics należy wybrać Hypothesis statistics: One-Sample t-Test;
  2. ustawić kolumnę Diameter jako dane wejściowe;
  3. w polu "Test dla średniej" Test Mean wprowadzić wartość średnicy: 21;
  4. zaznaczyć pole "Poziom ufności" (Confidence interval) w celu jego obliczenia oraz ustawić procentowe "Poziom(y) ufności" (Confidence level's) na 95;
  5. wybrać opcję Actual Power, a "Poziom istotności" (Significance level) ustawić na 0.05;
  6. zaznaczyć pole Histogram.
Interpretacja wyników
Wyjściowa tabela opisowa prezentuje dwymiar średni oraz odchylenia standardowe i wartości standardowego błędu średnicy. Średnia dla próbnej partii śrub - 21.00459 jest stosunkowo bliska do średniej hipotetycznej 21 mm, a niewielkim błędem, wynoszącym 0.0156.

Wartość t statystyki t-Test (2.9437) i powiązana z nią wartość p (0.00404) dowodzą, że przeciętna średnica nakrętki śruby jest równa 21 mm dla poziomu istotności, równego 0.05. Przedział ufności wskazuje, że 95% wybranych do testu śrub - w liczbie 100 sztuk - ma średnicę z przedziału od 21.0015 do 21.00769 mm.