OriginPro wyposażony jest we wszystkie procedury dostępne w środowisku programu Origin i dodatkowo w grupę narzędzi do analizy i obróbki danych. Są to przede wszystkim zaawansowane procedury z zakresu dopasowania krzywych i powierzchni, dodatkowe procedury analizy statystycznej oraz procedury z zakresu przetwarzania sygnałów i analizy obrazów.

Moduł dopasowania pików
Peak Fitting Module

Procedury tego modułu pozwalają automatycznie wykrywać piki w danych wejściowych oraz lokalizować ich punkty centralne. Procedury dopasowania krzywych pozwalają wyznaczyć parametry każdego piku, dając możliwość zastosowania różnego modelu dla każdego z nich. Moduł może lokalizować piki ukryte oraz parametry linii bazowej.
Proces analizy danych udokumentowany jest raportem w strukturze arkusza, podającym parametry wyznaczonych pików. Sporządzany jest wykres pokazujący każdy z pików oraz ich sumę na tle danych wejściowych. Moduł znacznie przyspiesza analizę danych uzyskanych wszelkimi metodami spektromerycznymi czy chromatograficznymi. Pozawala analizować wszelkie przebiegi, które mają charakter nałożonych wzajemnie na siebie wielu pików.

Dopasowanie powierzchni
Surface Fitting

Procedury dopasowania nieliniowego moga być użyte do generowania powierzchni dopasowanej do zestawy danych XYZ. Zestaw danych wejściowych i powierzchnia dopasowania mogą być umieszczone na wspólnym rysunku 3D, na którym można dodać odcinki łączące punkty z powierzchnia symbolizujące residua. Procedura dopasowania wykorzystuje algorytm iteracyjny Levenberg-Marquardt. Moduł został wyposażony w 19 modeli powierzchni dopasowania, a użytkownik może definiować własne powierzchnie.

Zaawansowane metody statystyczne
Advanced statistics

OriginPro poszerza możliwości programu w zakresie analiz statystycznych oferując dodatkowe procedury w zakresie statystyki opisowej (Descriptive Statistics), wyznaczania częstości zdarzeń (Discrete Frequency Counting), testów normalności, analizy korelacji, analizy ANOVA z powtarzanymi pomiarami (Repeated Measures ANOVA), testów nieparametrycznych, analizy przeżywalności (Survival Analysis) oraz krzywych ROC.

Przetwarzanie sygnałów
Signal Processing

Możliwości programu Origin zostały w tym zakresie wzbogacone miedzy innymi o krótkoczasową transformatę Fourier'a STFT (Short Time Fourier Transform), transformację Hilberta, transformacja Fourier'a 2D oraz filtry bazujące na tej transformacji, korelacja 2D oraz przekształcenie falkowe (Wavelets).

Analiza i przetwarzania obrazów
Image Analysis and Processing

Do zestawu procedur zawartych w programie Origin dodane zostały operacje związane z przeźroczystością obrazu (Alpha Blending), operacjami logicznymi na pikselach, filtrowanie morfologiczne oraz operacje związane z wyodrębnianiem i podmianą tła.

Dodatkowe aplikacje do pobrania dla wersji Origin Pro 2019 - NOWOŚĆ
  • Peak Deconvolution
  • Image Object Counter
  • Gaussian Mixture Models
  • Independent Component Analysis
  • Global Fit with Multiple Functions

  •